Điều khoản sử dụng

Chính sách này được áp dụng cho tất cả thông tin cá nhân và dữ liệu cá nhân nhạy cảm hoặc thông tin được cung cấp hoặc lấy từ bất kỳ người nào truy cập hoặc sử dụng hoặc truy cập trang web ("Người dùng"). Chúng tôi có quyền sửa đổi hoặc xem xét các chi tiết của Chính sách này mà không cần thông báo trước và Chính sách sửa đổi sẽ có hiệu lực kể từ ngày tải lên. Do đó, Người dùng được yêu cầu truy cập định kỳ vào trang web và xem xét chính sách

  • Quy tắc 1

    Người dùng có thể được yêu cầu cung cấp một số Thông tin Cá nhân, bao gồm Thông tin Cá nhân Nhạy cảm trong khi duyệt qua trang web hoặc đối với các dịch vụ cung cấp tại trang web.

  • Quy tắc 2

    Thông tin cá nhân do người dùng tiết lộ cho chúng tôi sẽ được chúng tôi sử dụng cho một hoặc nhiều mục đích sau: (a) để giúp chúng tôi trong việc tạo nội dung có liên quan đến người dùng; (b) để thu thập cơ sở dữ liệu của tất cả Thông tin cá nhân được thu thập từ người dùng

  • Quy tắc 3

    Khi người dùng truy cập trang web, một hoặc nhiều cookie sẽ được gửi đến máy tính hoặc thiết bị được người dùng sử dụng để truy cập trang web. Cookie được sử dụng để nâng cao chất lượng của các dịch vụ do chúng tôi cung cấp, bao gồm cả việc giữ các tùy chọn của người dùng ...

To Top